Samenvatting van het Katholicisme

Samenvatting van het Katholicisme – De wortels
Een samenvatting van het Katholicisme vraagt om een vergelijking van de Katholieke leer met de orthodoxe Christelijke leer. Hoewel het Katholicisme geworteld is in het Christelijke geloof, is het hiervan afgeweken; fundamentele Christenen volgen alleen de leer van de Christelijke Bijbel, terwijl de Rooms-katholieke Kerk door de eeuwen heen op sommige onderwerpen van de Bijbel is afgedwaald. Een belangrijke dwaling is bijvoorbeeld het idee dat de mens niet alleen uit genade wordt gered, maar ook door zijn werken.

Samenvatting van het Katholicisme – De theologie
De Christelijke Bijbel beschrijft de menselijke toestand als volgt: de mens is van God vervreemd vanwege zijn opstandigheid en zonde. Een misdaad zonder vergelding is net zo verfoeilijk in de ogen van een rechtvaardige God als de zonde in de ogen van een rechtschapen, heilige God: iemand moet voor onze zonden betalen. God wilde dat wij met Hem verzoend zouden worden; daarom heeft Hij Zelf de gevolgen van onze opstandigheid en onze zonden op Zich genomen. God was Zelf, in de gedaante van Jezus Christus, bereid om Zich te verlagen en onze straf in onze plaats op Zich te nemen. Ieder die Zijn kruisdood aanvaardt als een betaling voor zijn zonden zal vergeven worden en verzoend worden met de God die hij zo zwaar beledigd heeft. De dood en opstanding van Christus was een afdoende betaling voor de zonden van de mensheid, die voor eens en altijd heeft plaatsgevonden. De verlossing van de mens is een gratis geschenk van God, dat Hij ons uit genade en liefde heeft aangeboden.

Hoewel Katholieken het eens zijn met de stelling dat wij door onze zonden van God zijn afgezonderd, heeft de Rooms-katholieke Kerk het volbrachte, verzoenende werk van Christus (Zijn plaatsvervangende dood op het kruis) feitelijk vervangen met een soort "stappenplan" waarmee mensen Gods vergeving zouden kunnen verdienen met hun eigen goede daden. In plaats van Gods gratis reddende geschenk te aanvaarden, proberen veel Katholieken het te verdienen door middel van de sacramenten. De Katholieke Kerk heeft zelfs bepaald dat mensen die zeggen dat Gods genade een gratis geschenk is, voor eeuwig verdoemd zijn. "Als iemand zegt: het rechtvaardigende geloof, is niets anders dan het vertrouwen op de goddelijke barmhartigheid, die wegens Christus, de zonden vergeeft, of het is alleen dit vertrouwen, waardoor wij gerechtvaardigd worden, hij zij verdoemd" (uit het Concilie van Trente, sess. 6, can. 12).

Dit is in strijd met de Bijbelse Christelijke leer die stelt: "Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar Gód heeft jullie gered. Het is zíjn geschenk. Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen" (Efeziërs 2:8-9). "Hen heeft Hij uitgekozen. Niet omdat ze zo goed leefden, maar omdat Hij van hen hield en goed voor hen wilde zijn. Als het een beloning was voor hun harde werken, dan was het niet meer uit liefde. Maar Hij heeft hen uit liefde gered. Niet omdat ze het verdiend hadden" (Romeinen 11:6). "Stel dat de mensen van hun schuld vrijgesproken hadden kunnen worden door zich aan de wet van Mozes te houden. Dan had Christus niet hoeven sterven! Dan zou Hij alles voor niets hebben gedaan!" (Galaten 2:21)

Lees meer over de Rooms-katholieke Kerk!