Samenvatting van het Christendom

Samenvatting van het Christendom – Wat zijn de hoofdpunten?
Het Christendom begon bijna 3500 jaar geleden met meer dan 300 profetieën over een komende Messias. Die profetieën werden opgetekend in de Joodse Schriftteksten.

Iets meer dan 2000 jaar geleden werd Jezus Christus in Judea (het hedendaagse Israël) geboren om die profetieën te volbrengen. Jezus was een Jood. Hij nam het Joodse geloof in acht en was goed bekend met de Joodse Wet. Op ongeveer dertigjarige leeftijd reisde Jezus van stad naar stad om in de synagoges te onderwijzen en mensen te genezen. De leer van Jezus was revolutionair. Hij vertelde de gevestigde religieuze orde dat ze tot inkeer moesten komen van hun zelfgenoegzaamheid en hypocrisie en moesten beseffen dat het Koninkrijk van God gebouwd is op liefde en dienstbaarheid.

De leer van Jezus bewoog de harten van het volk en schiep instabiliteit, iets wat de Joodse geestelijke leiders vreesden. Al snel had Jezus een groep trouwe volgelingen. Deze discipelen noemden Hem leraar. Jezus onderwees Zijn discipelen over de wil van God en over het "Nieuwe Verbond" dat God via Hem met de mensheid zou sluiten. Jezus liet hen zien dat de mens, als gevolg van de zonde, gebonden is aan pijn en zinloosheid. Door de zonde had de mensheid haar relatie met God verloren.

Samenvatting van het Christendom – Het Nieuwe Verbond
Dit "Nieuwe Verbond" was bedoeld om vergeving en een vernieuwde relatie met God mogelijk te maken voor de mensen die het wilden aanvaarden. Dit Nieuwe Verbond hield in dat Jezus Christus, de Zoon van God, zou betalen voor de zonden van de hele mensheid. Hij zou dat doen door als zondoffer te sterven op een Romeins kruis. Drie dagen later zou Hij dan weer uit de dood opstaan om hoop te bieden aan een hopeloze wereld. Nou, het is precies zo gegaan zoals Jezus had onderwezen en zoals de profetieën hadden voorspeld.

De wereld is getuige geweest van het verbazingwekkendste wonder in de hele geschiedenis. Jezus van Nazaret stierf en werd drie dagen later uit de dood gewekt om de Messias - de Redder - van de hele wereld te worden.

Lees meer over de kerkgeschiedenis!